Privacy verklaring

Privacy verklaring van Pizzicanto

Pizzicanto hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Pizzicanto houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Pizzicanto is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op de website van het koor of via Pizzicanto.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en komende contacten, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen voor onze activiteiten.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

 • Uw persoonsgegevens worden door Pizzicanto verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
 • voor ticketverkoop en inschrijving voor onze activiteiten;
 • voor het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (via elektronische weg of papieren nieuwsbrief);
 • voor steunwerving.

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken. Je kan altijd vragen welke gegevens wij over je verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen door een mail te sturen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres
 • priv√© contactgegevens: telefoonnummer, gsm, e-mailadres

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (oa. aanmeldingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk, telefonisch of elektronisch contact). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Door deelname aan een activiteit van Pizzicanto stemt u ermee in dat er foto’s, geluids- of beeldopnames van de activiteit worden gemaakt. Pizzicanto kan dit materiaal verzameld tijdens de publieke activiteiten gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.

Pizzicanto verbindt zich ertoe hier verantwoord en met het nodige gezond verstand mee om te gaan.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de eigen doelstellingen van Pizzicanto, en de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij desgevallend de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerci√ęle doeleinden.

Bewaartermijn

Pizzicanto bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Pizzicanto verbindt zich er toe de gegevens die zijn verschaft om op de hoogte te blijven van concerten en andere activiteiten van Pizzicanto, voor het ontvangen van de nieuwsbrief, meteen te verwijderen bij uitschrijving.

Beveiliging van de gegevens

Pizzicanto neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de documenten die persoonsgegevens bevatten;
 • aan onze medewerkers wordt enkel toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren;
 • alle personen die namens Pizzicanto van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
 • bij projecten die mogelijk een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.
 • Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op:

 • inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben;
 • verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn;
 • verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor om te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
 • Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. U heeft ook het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij.

Via het contactformulier op onze website of via het e-mailadres Pizzicanto  kunt u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Privacycommissie

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Pizzicanto kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Mei 2022